NOTÍCIES

Reial Decret-Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributaria suportada pels contribuents del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic. BOE núm. 165, de 11 de juliol de 2015.

El passat dia 10, es vàren aprovar diverses mesures que afecten als rendiments de treball que s'abonin a partit del 12/07/2015, en les retencions derivades dels següents rendiments:

- Derivats de relacions laborals o estatutaries, de pensions i havers passius.

- En condició d'administradors o memebres del consell d'administració i altres membres.

- Per impartir cursos, conferènices, seminàris y similars, etc.

- De capital mobiliari.

- D'activitas professionals.

- Per cessió de drets d'imatge.

- Treballadors desplaçats en territori espanyol.

Taula comparativaNota informativa AEATCircular IRPF

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes